REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ApiArt.pl

Spis treści:

§ 1. Podstawowe pojęcia.
§ 2. Postanowienia ogólne.
§ 3. Rejestracja Konta Klienta.
§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
§ 5. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia.
§ 6. Formy płatności.
§ 7. Rękojmia do Umów zawartych z Przedsiębiorcami.
§ 8. Uprawnienie reklamacji niezgodności Towaru z Umową dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta.
§ 9. Prawo odstąpienia od umowy.
§ 10. Usługi nieodpłatne.
§ 11. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 12. Ochrona danych osobowych.
§ 13. Postanowienia końcowe.

§ 1. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Sklep Pszczelarski Socha Szczepan z siedzibą w Czmoniu przy ulicy Pasiecznej 2, 62-035 Kórnik, NIP 777 279 45 41.
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.ApiArt.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Strona Sklepu – oznacza serwis internetowym dostępny pod adresem www.ApiArt.pl, pod którym Sklep jest dostępny.
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu prawidłowej Rejestracji w Sklepie, w wyniku czego zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu oraz na własny rachunek działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej określonej czynności prawnej.
Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę, gdzie z treści zawartej Umowy wynika, iż nie ma ona dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Rejestracja – czynność faktyczna dokonywana przez Klienta, w wyniku której Sprzedawca zakłada w Sklepie na rzecz Klienta Konto Klienta.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.


§ 2. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.ApiArt.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Strony Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich.
 5. Wszystkie informacje zawarte na Stronie Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§ 3. Rejestracja Konta Klienta

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać bezpłatnej Rejestracji.
 2. W celu składania zamówień na Sklepie, Rejestracja nie jest konieczna.
 3. Aby w sposób prawidłowy dokonać Rejestracji, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz Rejestracji udostępniony na Stronie Sklepu oraz przesłać wypełniony formularz do Sprzedawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcjonalności na Stronie Sklepu. Podczas Rejestracji, Klient zobowiązany będzie do wyznaczenia indywidualnego hasła.
 4. W trakcie procesu Rejestracji, Klient będzie mógł zapoznać się z treścią Regulaminu, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracji, Klient otrzymuje niezwłocznie na podany adres e-mail, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z ta chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych osobowych.


§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Są jedynie zaproszeniem do składania przez Klientów ofert zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zamieszczoną na stronie Sklepu Polityką prywatności i ich zaakceptowanie.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.ApiArt.pl oraz e-mailowo na adres sklep@apiart.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepu, kompletuje zamówienie poprzez wybieranie Towaru, które następuje przez wybór polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” widocznego na stronie wybranego Towaru. Klient po skompletowaniu całości zamówienia oraz wskazaniu w „Koszyku”, sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Sklepu przycisk „Potwierdzam zamówienie”. Każdorazowo przed wysyłką, Klient jest informowany o łącznej cenie zakupu Towaru wraz z kosztami dostawy, jak również o wszelkich kosztach dodatkowych związanych z zawartą Umową.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Każdorazowo, Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
 7. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail, informacje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w pkt. IV ust. 1 Regulaminu, i z chwilą otrzymania przez Klienta tej informacji, zawarta zostaje Umowa ze Sprzedawcą. Z tą chwilą edycja zamówienia (zmiana ilości, dodawanie lub usuwanie produktów) nie będzie możliwa.
 8. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego,
  b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
 9. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16).
 10. Każdy kupujący w dniu wysyłki otrzyma e-mail zwrotny z numerem paczki i stroną www gdzie można śledzić daną wysyłkę.
 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.
 12. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  a) telefon – 888 782 786; 61 817 17 58
  b) e-mail – sklep@apiart.pl
  c) adres korespondencyjny – Sklep Pszczelarski Socha Szczepan, Czmoń ul. Pasieczna 2, 62-035 Kórnik
 13. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 14. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

§ 5. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, spośród udostępnionych na Stronie Sklepu form dostawy.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar wolny od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych.
 3. Opłata za wysyłkę obliczana jest automatycznie po umieszczeniu przedmiotów w koszyku.
 4. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 5. Czas realizacji zamówień wynosi 1-4 dni roboczych. W przypadku braku towaru na magazynie (przedmioty oznaczone ikonką "NA ZAMÓWIENIE") czas realizacji może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym informujemy klienta indywidualnie. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki po nadaniu opisany jest przy każdej z opcji dostawy.
 6. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem potwierdzającym odbiór paczki w stanie nienaruszonym. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien napisać razem z dostarczycielem protokół uszkodzenia przesyłki. Klient o tym fakcie powinien poinformować Sprzedawcę w jak najszybszym czasie.
 7. Przewidywane terminy dostawy nie stanowią gwarantowanych terminów doręczenia.

§ 6. Formy płatności

 1. Ceny zakupu Towarów zamieszczone na Stronie Sklepu, są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie koszów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 2. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
  b) przelewem na rachunek bankowy 34 2490 0005 0000 4530 4960 6725
  c) szybkie płatności - realizowane przez firmę Przelewy24
 3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
 4. W wypadku niedokonania płatności we wskazanym powyżej terminie, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od Umowy bez wyznaczenie dodatkowego terminu na dokonanie płatności, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w szczególności w przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku dokonania płatności, zgodnie ze złożoną ofertą zawarcia Umowy. W takiej sytuacji, po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w zamówieniu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Rękojmia do Umów zawartych z Przedsiębiorcami

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towarów pełnowartościowych, wolnych od wad fizycznych oraz prawnych, w związku z czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 2. W sytuacji jeśli Towar ma wadę, Przedsiębiorca jest uprawniony do:
  a) Żądania obniżenia ceny zakupu lub tez odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeśli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, lub też Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
  b) Żądania wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. W takiej sytuacji Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub tez usunąć wadę w rozsądnym terminie, bez powstawania dodatkowych niedogodności dla Przedsiębiorcy.
  Sprzedawca może odmówić realizacji żądania Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową, w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Wszelkie zgłoszenia dot. niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać do Sprzedawcy w formie pisemnej, na adres siedziby Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@apiart.pl.
 4. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć zakupiony wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od chwili wykrycia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym okresie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dokonanie oględzin reklamowanego towaru, Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji po otrzymaniu i dokonaniu oględzin reklamowanego Towaru.
 7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Przedsiębiorcę.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 9. Przedsiębiorca może złożyć również reklamację w związku z korzystaniem z udostępnionych przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług świadczonych droga elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: sklep@apiart.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu lub telefonicznie pod jednym z numerów wskazanych na Stronie Sklepu. W treści zgłoszenia reklamacyjnego, Przedsiębiorca zobowiązany jest wskazać opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi Przedsiębiorcy.

§ 8. Uprawnienie reklamacji niezgodności Towaru z Umową dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta

 1. W przypadku niezgodności Towaru z treścią zawartej Umowy, Konsumentowi oraz przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, przysługują uprawnienia określone w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 2. Towar należy uznać za zgodny z Umową w sytuacji gdy zgodne z treścią zawartej Umowy są:
  a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy, a Sprzedawca zaakceptował otrzymaną informację.
 3. Towar, aby został uznany za zgodny z Umowa, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że sprzedawca wykaże, że:
  - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  - przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie Sprzedawcy zostało sprostowane z zachowaniem takich samych warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  - publiczne zapewnienie Sprzedawcy nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu Umowy.
  c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową, wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, w sytuacji gdy:
  a) montaż Towaru został przeprowadzony przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową, istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z treścią Umową.
 7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z treścią zawartej Umowy, określonego w ust. 6 niniejszego paragrafu, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową podstępnie zataił przed Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
 8. W sytuacji, gdy Towar jest niezgodny z treścią zawartej Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 9. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru na wolny od wad, w sytuacji gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda jego naprawy, lub gdy Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany Towaru, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 10. Przy ocenie nadmierności kosztów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności przywrócenia Towaru zgodności z Umową, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument/Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany Towary, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany udostępnić Towar Sprzedawcy, w celu przywrócenia jego zgodności z Umową. Koszty udostępnienia Towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta ponosi Sprzedawca.
 13. W sytuacji, gdy Towar został zamontowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta przed ujawnieniem się jego braku zgodności Umową, Sprzedawca jest zobowiązany zdemontować Towar oraz ponownie go zamontować po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo zleca wykonanie tych czynności osobie trzeciej. Koszty wynikające z wykonania powyższych czynności ponosi Sprzedawca.
 14. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy za zwykłe korzystanie z Towaru, w sytuacji gdy został on wymieniony na inny.
 15. W sytuacji, gdy Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową, zgodnie z § 8 ust. 9 Regulaminu;
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do stanu zgodności z Umową, zgodnie z § 8 ust. 11 – 13 Regulaminu;
  c) Towar nadal jest niezgodny z Umową, pomimo podjętych przez Sprzedawcę prób doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z Umową;
  d) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w niniejszym paragrafie;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 16. W przypadku obniżenia ceny Towaru, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 17. Sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację złożoną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
 19. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od Umowy, w sytuacji gdy brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 20. W sytuacji gdy w ramach zawartej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nabył większą ilość Towarów, uprawnienie do odstąpienia od Umowy może dotyczyć wyłącznie tych Towarów, a także w odmienieniu do innych nabytych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, iż Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodzi się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 21. W sytuacji skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy, konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedaży. Zwrot Towaru dokonywany jest na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę za zakup Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 22. Zwrot ceny zakupu zwracanego Towaru, dokonywany jest przez Sprzedawcę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę za pośrednictwem Sklepu, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY).
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z Towarem należy wysłać na adres Sprzedawcy lub tez w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty, na adres e-mail sklep@apiart.pl. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar, w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.
 7. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 11. W ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki Klient ma prawo wymiany towaru w przypadku niewłaściwego dokonania wyboru rozmiaru (FORMULARZA WYMIANY TOWARU).

§ 10. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, za pomocą drogi elektronicznej następujące usługi:
  a) Formularz kontaktowy,
  b) Prowadzenie Konta Klienta,
 2. Usługi wskazanie w ust. 1 powyżej świadczone są bezpłatnie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminie.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.
 6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

§ 11. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Klient oraz Sprzedawca mogą, w każdym czasie oraz bez podania przyczyny,  rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień niniejszego punktu Regulaminu.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce prywatności, umieszczonej na stronie Sklepu.
 3. Klient zgodnie z Polityka prywatności ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub na koszt odbiorcy.
 3. Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji - przyspiesza to pracę oraz gwarantuje szybszą odpowiedź.
 4. Umowa zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 5. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 6. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 7. Strona Sklepu używa ciasteczek (Dowiedz się więcej), dzięki którym serwis może działać lepiej. Szczegółowe informacje na temat stosowanych ciasteczek dostępne są w Polityce prywatności.
 8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu opublikowania na Stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 11. Regulamin.
 12. Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Zadowolenie Klienta.

Zadowolenie Klienta

Szybka realizacja zamówień, 96% zamówień realizujemy w ciągu 48h.

Oferujemy tanią i szybką dostawę.

Przesyłki kurierskie

Paczki kurierskie i przesyłki paczkomatowe realizuje firma InPost

Doradzamy naszym Klientom

Profesjonalna pomoc

Masz pytania? Zadzwoń, chętnie doradzamy naszym Klientom.

Wszystkie prawa zastrzeżone: ApiArt.pl